Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zarząd spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. w Sanoku zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

 1. 1.Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki BSiH PTTK za 2017 r., sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką rachunkowości), czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową oraz finansową. Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Spółki lub telefonicznie pod numerem telefonu 606 295 927.
 2. 2. Oferta powinna zawierać :
  – informacje o oferencie:
  a) forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,
  b) aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów,

  – oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  – cenę za badanie sprawozdania finansowego uwzględniającą wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania,

 3. 3.Pisemne oferty należy składać w terminie do 05.01.2018 r. w sekretariacie Spółki osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.z o.o. 38-500 Sanok , ul. Mickiewicza 29 

Social Bookmarks

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.