Ogłoszenia i przetargi

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

Poddzierżawa obiektu pn. Leśna Willa PTTK im. Ignacego Zatwarnickiego w Komańczy

Data ogłoszenia: Wtorek, 18 Wrzesień 2018

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29
Zaprasza do składania ofert na poddzierżawę obiektu pn.:

Leśna Willa PTTK im. Ignacego Zatwarnickiego w Komańczy

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Leśna Willa - KOMAŃCZA” składać należy w siedzibie Spółki bądź przesyłać drogą pocztową na adres Spółki, w terminie do dnia:
26 września 2018 roku.

Od zgłaszających ofertę oczekujemy:
- oferty dotyczącej wysokości czynszu dzierżawnego za pełny rok dzierżawy (netto),
- oferty programowej prowadzenia obiektu,
- informacji o składającym ofertę (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, itp.),
- oświadczenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez „Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.” dla celów postępowania przetargowego.

Szczegółowe informacje na temat obiektu oraz warunków poddzierżawy uzyskać można w siedzibie Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.z o.o. w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 lub tel.: 13 46 301 23; 604 177 983.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach postępowania jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.