Ogłoszenia i przetargi

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

Sprzedaż nieruchomości pn. Osada Domków Turystycznych PTTK Sanok-Biała Góra

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

O g ł a s z a

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pn. Osada Domków Turystycznych PTTK Sanok-Biała Góra

Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę należy składać w siedzibie spółki do dnia 31 lipca 2017r. do godz.10.00 w zalakowanych kopertach z dopiskiem ”Przetarg-Biała Góra”.

Cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Kupujący pokrywa wszelkie opłaty związane z nabyciem praw. Zarząd spółki zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach przetargu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu uzyskać można w siedzibie Spółki BSiH PTTK, Sanok ul. Mickiewicza 29 lub tel.: 13 463 01 23, 604 177 983, 668 847 984

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Data ogłoszenia: Wtorek, 27 Czerwiec 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o.

Adres: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29

tel. 13 46 311 29, tel./fax 13 46 301 23

ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone

na zadania pn.:

1. Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Hotelu Górskiego PTTK w Ustrzykach Górnych.

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku ”Pokoje Gościnne” PTTK w Dukli, ul. Rynek 18.

3. Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Turysty II PTTK w Sanoku, ul. Mickiewicza 29.

Termin składania ofert - do dnia 05.07.2017r. do godziny 12:00 w sekretariacie Zamawiającego - 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargów i warunków ich przeprowadzenia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29, w dziale Inwestycji - pokój nr 10, w godz. 9:00 do 15:00, tel. 13 46 311 29, tel/fax 13 46 301 23, kom. 668 847 984.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne będą w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych www.bieszczadypttk.pl i www.pttk.pl.

 

Pliki do pobrania:

1. Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Hotelu Górskiego PTTK w Ustrzykach Górnych:

Plik nr 1 – Zapytanie ofertowe (format PDF).

Plik nr 2 – Przedmiar (format PDF).

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku ”Pokoje Gościnne” PTTK w Dukli, ul. Rynek 18.

Plik nr 3 – SIWZ (format PDF).

Plik nr 4 – Przedmiar (format PDF).

3. Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Turysty II PTTK w Sanoku, ul. Mickiewicza 29.

Plik nr 5 – Zapytanie ofertowe (format PDF).

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.