Ogłoszenia i przetargi

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

Dzierżawa Domków Campingowych PTTK na Białej Górze

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o.

38-500 Sanok, ul.Mickiewicza 29

zaprasza do składania ofert na dzierżawę

DOMKÓW CAMPINGOWYCH PTTK

zlokalizowanych w Sanoku na Białej Górze


Pisemne oferty zawierające proponowaną kwotę czynszu netto należy składać w sekretariacie spółki (lub przesłać na adres spółki) do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2017 r. o godzinie 11.00.
Informacje na temat obiektu oraz warunków umowy można uzyskać w godzinach od 8.00-14.00 w siedzibie spółki lub telefonicznie pod numerem: 13 463 01 23, 604 177 983
Zarząd spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Dzierżawa obiektów PTTK „SPICHLERZ” i „WILLA MURKA”

Data ogłoszenia: Wtorek, 07 Luty 2017

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o.

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29

o g ł a s z a

pisemny przetarg

na dzierżawę obiektów PTTK „SPICHLERZ” i „WILLA MURKA” zlokalizowanych w Kazimierzu Dolnym ul. Krakowska 59/61.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Dzierżawa Kazimierz Dolny” składać należy w siedzibie Spółki bądź przesyłać drogą pocztową na adres Spółki, w terminie do dnia 24 lutego 2017 roku do godz.10.00 (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz warunków dzierżawy uzyskać można w godzinach od 8.00 - 14.00 w siedzibie spółki lub telefonicznie pod numerem: 13 46 301-23, 604 177 983.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn. O wyniku przetargu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podany w ofercie adres.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 24.02.2017r. wadium w wysokości 20.000 zł na konto spółki nr :76 2030 0045 1110 000000 771730 z dopiskiem „Wadium” .

Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty przetargowej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.